Základní charakteristika produktu Marushka®

V této popisné části webové stránky naleznete strukturovaný popis mapového aplikačního serveru Marushka®. Další zajímavé informace jako jsou návody, představení prototypů, živé ukázky najdete v nové sekci BLOG Marushka®.
 

Marushka Design

Je vizuální administrační nástroj pro vytváření konfiguračního projektu pro server Marushka®. Projektem se rozumí kolekce různých datových skladů, dotazů, symbolů a jejich nastavení. Marushka Design nabízí pohodlné a intuitivní prostředí pro konfiguraci všech zmíněných položek projektu a také plnou sadu funkcí pro transformaci, editaci, popřípadě tvorbu geografických dat.

 

 MarushkaDesign 

*prostředí aplikace Marushka Design

 

 

Správa datových skladů a formálních vrstev

Mapová kompozice se skládá z kolekce Datových skladů a Formálních vrstev. Aplikace Marushka Design přehledně a jednoduše nabízí správu Datových skladů, například jejích připojení/odpojení, nastavení kartografických projekcí, jednotek. Dále pak správu jejich Formálních vrstev (základních elementů mapové kompozice), nastavení omezujících podmínek, atributů, databázových sloupců a vlastností publikace atd.

 Správa Datových skladů a Formálních vrstev
*Komponenta „Vrstvy“ zobrazující připojené Datové sklady a nakonfigurované Formální vrstvy.

Dále dialog pro připojení nového datového skladu

 

 

Jednotný způsob nastavování vlastnosti objektů. Univerzální „Property Grid“ s integrovanou nápovědou.

Pro editaci atributů a vlastností objektů mapové kompozice využívá aplikace jedinou komponentu tzv. „Property grid“. Jedná se plné zpřístupnění vlastnosti objektu bez dodatečného zásahu do kódu aplikace. Zmíněná komponenta po označení položky objektu (vlastnosti objektu), zobrazí také její in-line nápovědu. Názvy položek jsou záměrně ponechány ve formě názvů položek v kódu a to kvůli lepší orientaci v následně uloženém projektu ve formě XML souboru.

 

*"Property grid" zobrazující tři různé objekty, konkrétně datový sklad, knihovnu buněk a fromální vrstvu

 

 

Průzkumník mapové kompozice

Publikační vrstva se obvykle skládá z mnoha formálních vrstev. Je opravdu důležité přiřadit vrstvě správné pořadí vykreslování a zobrazit ji tak pouze v rozumných měřítcích (nemá žádný smysl zobrazovat například katastrální mapu v měřítku 1 : 1 000 000, protože by výsledná mapová kompozice obsahovala miliony prvků, výsledný obraz by měl nulovou informační hodnotu, nehledě na množství času a kapacity serveru potřebného pro implementaci). Marushka Design proto obsahuje velmi užitečnou funkcionalitu pro správu pořadí vykreslování a měřítek v podobě grafu. V tomto grafu je u každé vrstvy znázorněna na ose X měřítko od/do a na ose Y je znázorněno pořadí vykreslování.

 

*Utilita pro visuální management pořadí vykreslování a nastavování měřítek od/do

 

Knihovna stylů, dotazů, buněk

Množství zabudovaných visuálních editorů umožňuje pohodlné úpravy vektorových a rastrových symbolů, vstupů legendy, klikacích info ikon, informačních dotazů, lokalizačních dotazů a dalších objektů.

 

*Tyto editory slouží ke konfiguraci buněk, uživatelských stylů a informačních dotazů

 


Editor symbologie

Každá formální vrstva může předefinovat svoji smybologii. A to buď nastavením symbologie pomocí tohoto editoru symbologie pro celou vrstvu nebo pomocí definice "SET_PARS_" pro jednotlivý element.

 

*Editor symbologie

 


Konfigurace a testování lokalizačních a informačních dotazů  

V těžkém klientu Marushka Design je možné přímo otestovat dotazy bez nutnosti spouštění lehkého klienta při každém testování dotazu. Tato funkčnost usnadňuje a urychluje práci s projektem.

*Nástroj pro testování lokalizačních a informačních dotazů

 

Editor témat

V jedné instanci serveru Marushka lze publikovat více projektů najednou, tedy témat. Pokud Marushka publikuje více projektů/témat, tak nastavení klienta (startovací omezující obdélník, rozložení komponent klienta, zobrazení/nezobrazení ovládacích prvků, možnosti tisku, defaultní uživatelské nastavení klienta a další) umožňuje editor témat. Editor témat je rozčleněn do jednotlivých kategorií, ty jsou pak členěny na jednotlivé atributy. Atributům jsou potom nastavovány hodnoty, které ovlivní vzhled, rozložení a funkčnost klienta.

*Editor témat

 

Nástroje na pořizování (modifikaci) dat do GIS projektů

V Marushka Designu existuje v menu položka Kresli, umožňující kreslení jednoduchých i složitějších objektů do mapového okna. Existuje zde celkem 5 kategorií kreslicích metod, konkrétně to jsou kategorie: Bod, Linie, Oblouk, Křivka a Plochy. Každá z kategorií potom obsahuje jednotlivé kreslicí metody. Při samotné kresbě je možné v dialogovém okně Vlastnosti objektů měnit symbologii kreslených elementů, či jejich atributy.

 

Položka menu Změň obsahuje celkem 3 kategorie modifikačních metod a samostatnou položku Generalizuj. Konkrétně se jendá o kategorie: poloha, vrchol, složený. Každá z těchto kategorií potom obsahuje jednotlivé modifikační metody. Podobně jako u kreslicích metod jsou všechny parametry a select boxy zobrazovány prostřednictvím okna Vlastnosti objektů.

 

 *Položky menu Změň a Kresli

 

 

Další možnost pořizování dat v Marushka Designu spočívá v tom, že si uživatel v knihovně etalonů vytvoří kreslicí dotazy a nastaví jim určitou symbologii a atributy. Tímto způsobem je možné nadefinovat kreslicí dotazy pro prvky typu WKBPoint, WKBLineString, WKBPolygon nebo WKBGeometryCollection. Pro jeden prvek etalonu je možné nadefinovat jednu nebo více kreslicích metod. Při kreslení, v případě více kreslicích metod u daného kreslicího dotazu, je potom nabídnut výběr, kterou z těchto kreslicích metod použít. Výhodou tohoto přístupu je především fakt, že je možné přímo při kreslení upravovat jednotlivé položky etalonu, například změnit barvu a šíři linie a přidat atribut datum pořízení prvku.

 

 *Dialogová okna Knihovna etalonů a Vlastnosti objektů